pic9 26 27092021เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 นายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้นางสุกัญญา วิเชียรกร ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และหน่วย HHU.ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในเบื้องต้น โดยมอบเวชภัณฑ์รักษาสัตว์ตลอดจนให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพสัตว์ ในช่วงระหว่างน้ำท่วม และได้รับการสนุนหญ้าแห้งศูนย์อาหารสัตว์ชัยนาท จำนวน 5 ตัน ทั้งนี้ปศุสัตว์เขต1 ได้กำชับให้ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ เร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเร่งด่วน และเตรียมเยียวยาหลังน้ำลด