pic11 28092021เมื่อวันที่ 28 ก.ย 64 นายสัตวแพทย์ประภาสภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์พร้อมให้การช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ โดยมอบเวชภัณฑ์หญ้าแห้ง ตรวจดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้น ในการนี้ปศุสัตว์เขต 1 ได้สั่งการให้ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วนตลอดจนได้สั่งการให้หน่วย HHU. เข้าทำการให้การรักษา ดูแลสุขภาพสัตว์ อย่างเต็มที่ในพื้นที่ อำเภอชัยบาดาล และอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี