pic33 28092021เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 นายสัตวแพทย์ประภาสภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่ทำการหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ประจำหน่วยลำสนธิ  ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และให้คำแนะนำสำหรับในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้  และให้สำรวจความเสียหาย  และรายงานไปยังกรมปศุสัตว์ เพื่อขอรับการสนับสนุนชดเชยโดยด่วน