pic11 18082021วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร  การคิดวิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ผ่านระบบออนไลน์ google meet ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติงาได้อย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน โดยมีนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ  ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานในการประชุม  ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ นางกัญญา  อาษายุทธ เป็นวิทยากรในการประชุม และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เข้าร่วมรับฟังการประชุม จำนวน 49 ราย