pic1 20012021วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น นายสัตวแพทย์ประภาส  ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต1 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายวิเชียร  จารุเพ็ง ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ เป็นประธาน และผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ พื้นที่ปศุสัตว์เขต1 รอบที่1/2564 (ผ่านระบบVDO CONFERENCE)   ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1  โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังประกอบด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามผลปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

 

 

 

 


       

    

pic1 15012021วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น นายสัตวแพทย์ประภาส  ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต1 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ และผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ พื้นที่ปศุสัตว์เขต1 รอบที่1/2564 (ผ่านระบบVDO CONFERENCE)   ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1  โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังประกอบด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท เพื่อติดตามผลปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

 

 

 

 


       

    

pic5 30122020เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1  โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  ตรวจสอบข้อมูลการกระจายลูกไก่ไข่ และตรวจสอบข้อมูลการขอนำเข้าไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์ของบริษัทCPF (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ฟาร์มซับสนุ่น  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี   ผลตรวจปรกติปัจจุบันไก่อายุมากสุด66สัปดาห์ขอนำเข้าไม่เกินโควต้าทั้งปี  และมีแผนนำเข้าในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

 

 

 

 


       

    

pic1 14012021วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น นายสัตวแพทย์ประภาส  ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต1 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ และผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ พื้นที่ปศุสัตว์เขต1 รอบที่1/2564 (ผ่านระบบ VDO CONFERENCE)   ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1  โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังประกอบด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมสระบุรี ด่านกักกันสัตว์สระบุรี เพื่อติดตามผลปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

 

 

 

 


       

    

pic1 29122020เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  ตรวจสอบข้อมูลการกระจายลูกไก่เนื้อพ่อแม่พันธุ์ของฟาร์มปู่ย่าพันธุ์CPF เขาตำบล  อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  ผลการตรวจปรกติปัจจุบันไม่มีไก่ทั้งฟาร์มอยู่ในระหว่างเตรียมโรงเรือน  และมีแผนนำเข้าปู่ย่าพันธุ์ไก่เนื้อในราวเดือนมีนาคม 2564 

 

 

 

 


       

    

เนื้อหาอื่นๆ...