pic41 18032021เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต1 ตรวจสอบข้อมูลการกระจายลูกไก่ไข่และการขออนุญาตนำเข้าไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์ของบริษัท ซีพีเอฟ  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

pic14 17032564

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนส่งเสริมเเละพัฒนาการปศุสัตว์ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ เขต 1 ร่วมบูรณาการกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย มวกเหล็ก สระบุรีและสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค มิตรภาพ จำกัด ออกหน่วยปฏิบัติการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบในระดับฟาร์มโคนมของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค มิตรภาพ จำกัด ให้บริการตรวจเช็คระบบรีดนม ถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการฟาร์มโคนม เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบและสนับสนุนวัสดุการเกษตรเเละเวชภัณฑ์ให้แก่สมาชิก รวมทั้งสิ้น จำนวน 25 ฟาร์ม

pic41 10032021เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ และการใช้จ่ายงบประมาณตามภารกิจ งาน/โครงการต่างๆ ของหน่วยงานภูมิภาค ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดปทุมธานี โดยมีนางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม พร้อมทีมงาน ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานราชการ ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ การใช้จ่ายงบประมาณตามภารกิจ งาน/โครงการต่างๆ ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 1 และสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการซักซ้อมความเข้าใจในการขอรับสนับสนุนงบประมาณ งบดำเนินงาน และงบลงทุน และรับฟังปัญหาอุปสรรคความต้องการของหน่วยงานในระดับพื้นที่

 

pic22 11032021เมื่อวันที่ 11 มีนาคม2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต1 เข้าตรวจสอบข้อมูลการกระจายลูกไก่ไข่ของบริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด ฟาร์มเขาปรางค์  อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

pic30 09032021เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564  นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้นายรัชพล หลิมวัฒนา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดกิจกรรมแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบแก่สมาชิกศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในพื้นที่เขตปศุสัตว์ที่  1 ณ สหกรณ์โคนมไทย – เดนมาร์ค ชอนม่วง จำกัด จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้แทนของ อ.ส.ค. สำนักงานภาคกลาง จังหวัดสระบุรี  นายวัชรินทร์ สุระโคตร หัวหน้ากองส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง เป็นประธานพิธีเปิด ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากประธาน คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ฯ และเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ชอนม่วง จำกัด จำนวน 54 ราย โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 กับ อ.ส.ค. สำนักงานภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ได้จัดเจ้าหน้าที่จากหน่วยพัฒนาสุขภาพเเละผลผลิตสัตว์ (HHU) และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมโคนมของ อ.ส.ค. จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ให้บริการให้แก่เกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบในระดับฟาร์ม มีกำหนดการปฏิบัติงานระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2564  เป้าหมายการปฏิบัติงาน 92 ฟาร์ม