pic8 05032021เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งคอย  เข้าตรวจสอบข้อมูลการกระจายลูกไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์ของบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์สระบุรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี