pic1 08032021เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564  เวลา 09.00 น.  นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้นางสุกัญญา วิเชียรกร ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต1 เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท  โดยมีนายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่1 เพื่อติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตาม นโยบากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์