pic1 27052021องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันดื่มนมโลก” หรือ “World Milk Day” เพื่อให้ประเทศและองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญและร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนม โดยในปี 2021 ได้กำหนดแคมเปญไว้ว่า “EnjoyDairy”

สำนักงานปศุสัตว์เขต​ 1 จึงขอเชิญชวนบุคลากรกรมปศุสัตว์ และพี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมกันบริโภคนมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนม เนื่องในวันดื่มนมโลก ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และเพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย

ดังคำขวัญที่กล่าวไว้ว่า “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู”

#WorldMilkDay #EnjoyDairy #WorldMilkDayThailand
#ShareWorldMilkDayThailand
#วันดื่มนมโลก #สร้างความสุขเสริมภูมิคุ้มกันดื่มนมทุกวันดื่มได้ทุกวัยบริโภคนมได้หลากหลายเมนู

https://www.facebook.com/266367487473846/videos/519728685740851

pic10 14052021เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทองและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวิเศษชัยชาญ ตรวจติดตามการพัฒนาศูนย์รวบรวมไข่เป็ดสู่ GMP พร้อมทั้งเยื่ยมชมการผลิตไข่แดงเค็ม ของเจริญผลฟาร์ม ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

pic9 17032021เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับนายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยปฏิบัติการร่วมแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค มิตรภาพ จำกัด อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ให้โอวาท สร้างขวัญและกำลังใจ และมอบเวชภัณฑ์สำหรับการปฏิบัติงานแก่หน่วยออกบริการแก่เกษตรกรเลี้ยงโคนมเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ กิจกรรมแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบเป็นการโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมปศุสัตว์และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย มวกเหล็ก สระบุรี ปฏิบัติงาน ณ ฟาร์มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค มิตรภาพ จำกัด การบริหารจัดการออกหน่วยบริการ ได้แบ่งคณะปฏิบัติการออกเป็น 4 คณะ ประกอบด้วย
1. หน่วยพัฒนาสุขภาพเเละผลผลิตสัตว์จำนวน 14 นาย แบ่งออกเป็น 2 สาย ๆ ละ 7 นาย
2. หน่วยปฏิบัติการจากฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม  อ.ส.ค. มวกเหล็ก สระบุรี  จำนวน 8 นาย
3. ฝ่ายสัตวแพทย์ อ.ส.ค. มวกเหล็ก สระบุรีจำนวน 8 นาย
4. เจ้าหน้าที่จากส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมปฏิบัติงาน จำนวน 5 นาย
ได้ปฏิบัติการเข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มแล้ว จำนวน 43 ฟาร์ม เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นเเล้วมีเป้าหมายรวมในการดำเนินการ ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ชอนม่วง จำกัด จำนวน 100 ฟาร์ม

pic1 16032021เมื่อวันที่​ 16​ มีนาคม​ 2564​ สำนักงานปศุสัตว์เขต​ 1 โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์​ จัดโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร​ หลักสูตร รวมพลคนเครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) โดยมีนายประภาส​ ภิญโญชีพ​ ปศุสัตว์เขต​ 1 เป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) สร้างโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมรับรู้ เทคนิค วิธีการและเทคโนโลยี นำมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ เป้าหมายเป็นเกษตรกรเจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) หรือเกษตรกรเครือข่ายด้านปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 1 และปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 234 ราย​ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

pic3 18032021

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนส่งเสริมเเละพัฒนาการปศุสัตว์ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ เขต 1 ร่วมบูรณาการกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย มวกเหล็ก สระบุรีและสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค มิตรภาพ จำกัด ออกหน่วยปฏิบัติการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบในระดับฟาร์มโคนมของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค มิตรภาพ จำกัด ให้บริการตรวจเช็คระบบรีดนม ถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการฟาร์มโคนม เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบและสนับสนุนวัสดุการเกษตรเเละเวชภัณฑ์ให้แก่สมาชิก รวมทั้งสิ้น จำนวน 18 ฟาร์ม