pic1 27052021องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันดื่มนมโลก” หรือ “World Milk Day” เพื่อให้ประเทศและองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญและร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนม โดยในปี 2021 ได้กำหนดแคมเปญไว้ว่า “EnjoyDairy”

สำนักงานปศุสัตว์เขต​ 1 จึงขอเชิญชวนบุคลากรกรมปศุสัตว์ และพี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมกันบริโภคนมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนม เนื่องในวันดื่มนมโลก ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และเพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย

ดังคำขวัญที่กล่าวไว้ว่า “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู”

#WorldMilkDay #EnjoyDairy #WorldMilkDayThailand
#ShareWorldMilkDayThailand
#วันดื่มนมโลก #สร้างความสุขเสริมภูมิคุ้มกันดื่มนมทุกวันดื่มได้ทุกวัยบริโภคนมได้หลากหลายเมนู

https://www.facebook.com/266367487473846/videos/519728685740851