pic1 18122020วันที่ 18  ธันวาคม  2563  เวลา 09.00 น  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี   นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ  ปศุสัตว์เขต 1  มอบหมายให้นางสุกัญญา  วิเชียรกร  ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2564 เพื่อประชุมคณะทำงานกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน การปรับรายละเอียดงบประมาณ แผนการจัดฝึกอบรมเกษตรกร ฯลฯ โดยมีนายสัตวแพทย์ชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในที่ประชุม 


       

    

pic1 17122020เมื่อวันที่ 17  ธันวาคม  2563  สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ  ระหว่างผู้ประกอบการ  ผู้ผลิตไก่ไข่  จำนวน  16  บริษัท  และสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่  เพื่อลดการผลิตไข่ไก่ให้ลดลงเพื่อพยุงราคาไข่ไก่  ณ  ห้องประชุมพระพิรุณ  ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์   โดยมีท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายสมชวน  รัตนมังคลานนท์ เป็นประธานในที่ประชุม

 

 

 

 


       

    

pic1 09122020วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้นางสุกัญญา วิเชียรกร ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด  (Chief of Operation) จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2564 เพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน


       

 

 

 

 

   

pic14 09122020

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2564 เพื่อประกาศเจตจำนงสุจริตให้ปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เพื่อร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านในทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม ปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ทั่วประเทศ สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานราชการที่ใสสะอาดและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรมปศุสัตว์ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกรมปศุสัตว์ถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ถูกต้องและเป็นธรรม
2. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3. จัดซื้อจัดจ้างและใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้อง โปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
4. บริหารงานบุคคลด้วยความโปร่งใส มีเมตตาธรรม และมีความเสมอภาค
5. บริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าตามระเบียบของราชการ มีระบบควบคุม กำกับดูแล และเกิดประโยชน์สูงสุด
6. ต่อต้านการและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และถือเป็นหน้าที่ในการแจ้งหรือรายงานต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ทันทีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมหรือข้อมูลการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตหรือประพฤติมิชอบในราชการ
ณ ลานหน้าสำนักงานปศุสัตว์เขต 1  ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี


       

    

pic1 07122020
เมื่อวันที่​ 7​ ธันวาคม​ 2563​ นายสัตวแพทย์ประภาส​ ภิญโญชีพ​ ปศุสัตว์เขต​ 1  เป็นประธาน​ ในการประชุม​การขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ​ในพื้นที่เขต​ 1 ปีงบประมาณ​ 2564 ที่จัดโดย​ส่วนส่งเสริม​และพัฒ​นา​การ​ปศุสัตว์​ สำนักงาน​ปศุสัตว์​เขต​ 1 เพื่อชี้แจงแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ​ (ทั้งงบ.กรมปศุสัตว์และงบ.อื่นๆ)​จัดทำแผนปฏิบัติงาน​พัฒนาแพะด้านแพะของหน่วยงานในพื้นที่เขต​ พิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาแพะแกะระดับเขต​ จัดทำแผนการผลิต การตลาดแพะ และเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะระดับเขต​ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์​  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์​และสารสนเทศ​การปศุสัตว์​ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขตปศุสัตว์ที่ 1 ยกเว้น สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา   โดยมีผู้แทนภาคเกษตกรเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะ - แกะแห่งประเทศไทย​  ประธานชมรมผู้เลี้ยงแพะเขต​ 1 และประธานชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะระดับจังหวัด​ รวมทั้งสิ้นทั้งสิ้น​ 29​ คน  โดยมีผลการคัดเลือกประธานชมรมผู้เลี้ยงแพะระดับเขต​ 1  คือ​ นายเกษม​ มหันตเกียรติ​ จากกรุงเทพมหานคร​ ณ.​ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต​ 1  จังหวัดปทุมธานี