pic1 04122020วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมปศุสัตว์จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ วันพ่อแห่งชาติ 2563 และนำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัดศูนย์ราชการปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี ทำความสะอาดบริเวณอาคาร สำนักงานและปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 และเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี