pic14 09122020

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2564 เพื่อประกาศเจตจำนงสุจริตให้ปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เพื่อร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านในทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม ปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ทั่วประเทศ สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานราชการที่ใสสะอาดและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรมปศุสัตว์ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกรมปศุสัตว์ถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ถูกต้องและเป็นธรรม
2. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3. จัดซื้อจัดจ้างและใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้อง โปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
4. บริหารงานบุคคลด้วยความโปร่งใส มีเมตตาธรรม และมีความเสมอภาค
5. บริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าตามระเบียบของราชการ มีระบบควบคุม กำกับดูแล และเกิดประโยชน์สูงสุด
6. ต่อต้านการและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และถือเป็นหน้าที่ในการแจ้งหรือรายงานต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ทันทีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมหรือข้อมูลการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตหรือประพฤติมิชอบในราชการ
ณ ลานหน้าสำนักงานปศุสัตว์เขต 1  ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี