pic1 07122020
เมื่อวันที่​ 7​ ธันวาคม​ 2563​ นายสัตวแพทย์ประภาส​ ภิญโญชีพ​ ปศุสัตว์เขต​ 1  เป็นประธาน​ ในการประชุม​การขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ​ในพื้นที่เขต​ 1 ปีงบประมาณ​ 2564 ที่จัดโดย​ส่วนส่งเสริม​และพัฒ​นา​การ​ปศุสัตว์​ สำนักงาน​ปศุสัตว์​เขต​ 1 เพื่อชี้แจงแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ​ (ทั้งงบ.กรมปศุสัตว์และงบ.อื่นๆ)​จัดทำแผนปฏิบัติงาน​พัฒนาแพะด้านแพะของหน่วยงานในพื้นที่เขต​ พิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาแพะแกะระดับเขต​ จัดทำแผนการผลิต การตลาดแพะ และเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะระดับเขต​ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์​  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์​และสารสนเทศ​การปศุสัตว์​ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขตปศุสัตว์ที่ 1 ยกเว้น สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา   โดยมีผู้แทนภาคเกษตกรเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะ - แกะแห่งประเทศไทย​  ประธานชมรมผู้เลี้ยงแพะเขต​ 1 และประธานชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะระดับจังหวัด​ รวมทั้งสิ้นทั้งสิ้น​ 29​ คน  โดยมีผลการคัดเลือกประธานชมรมผู้เลี้ยงแพะระดับเขต​ 1  คือ​ นายเกษม​ มหันตเกียรติ​ จากกรุงเทพมหานคร​ ณ.​ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต​ 1  จังหวัดปทุมธานี