pic10 14072021วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น สำนักงานปศุสัตว์เขต1 ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ พื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 รอบที่ 2/2564 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ผ่านระบบออนไลน์ (google meet) โดยมีนายสัตวแพทย์ประภาส  ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต1 เป็นประธานในการเปิดประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ เข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค (เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท, ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท  ณ ห้องประชุมของหน่วยงาน