ร่างประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิกอ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสัตว์  คลิกอ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   คลิกอ่านรายละเอียด

ข้อกำหนดในการวิจารณ์หรือเสนอแนะร่างเอกสารประกาศประกวดราคาฯ   คลิกอ่านรายละเอียด