ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสัตว์ ขนาดบรรจุขวดละ 10 มิลลิลิตร จำนวน  5,166 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565  คลิกอ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสัตว์  คลิกอ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   คลิกอ่านรายละเอียด