pic1 30062020เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดปทุมธานี  นายประภาส  ภิญโญชีพ  ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานในที่ประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 2/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน / สรุปผลการเบิกจ่าย และแจ้งแผนการดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายเงิน


       

 

 

 

 

   

pic6 18062563วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 นำโดย นางสุกัญญา วิเชียรกร ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนงานส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 63 ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายประสงค์ เรืองสวัสดิ์หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   ร่วมให้ข้อมูล ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


       

 

 

 

 

   

pic3 17062020วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 นำโดย นางสุกัญญา วิเชียรกร ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนงานส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 63 ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี โดยมีนายชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายณกรณ์ ทินราช  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   ร่วมให้ข้อมูล ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี


       

 

 

 

 

 

  

pic2 18062020วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 นำโดย นางสุกัญญา วิเชียรกร ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนงานส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 63 ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีโดยมีนายสมยศ ปราณอุดมรัตน์หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   ร่วมให้ข้อมูล ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี


       

 

 

 

 

 

  

pic1 12062020เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานพิธีมอบอาหารสัตว์ (หญ้าแห้ง) ช่วยเหลือเจ้าของผู้ประกอบการฟาร์มม้า ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคกาฬโรคในม้า อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก