การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเขต ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Web Conference


pic1 29012021วันที่ 29 มกราคม 2564 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเขต ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1  เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการติดตาม วางแผน และกำหนดแนวทางร่วมกัน ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ของจังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 ในการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

   

การตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ พื้นที่ปศุสัตว์เขต1 รอบที่1/2564 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ (ผ่านระบบ VDO CONFERENCE)


pic2 27012021วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น นายสัตวแพทย์ประภาส  ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ พื้นที่ปศุสัตว์เขต1 รอบที่1/2564 (ผ่านระบบ  VDO CONFERENCE)   ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1  โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังประกอบด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี และสำนักงานปศุสัตว์ปทุมธานี  เพื่อติดตามผลปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

   

การตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ พื้นที่ปศุสัตว์เขต1 รอบที่1/2564 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ (ผ่านระบบ VDO CONFERENCE)


pic9 21012021วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น นายสัตวแพทย์ประภาส  ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต1 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายวิเชียร  จารุเพ็ง ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ เป็นประธาน และผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ พื้นที่ปศุสัตว์เขต1 รอบที่1/2564 (ผ่านระบบVDO CONFERENCE)   ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1  โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังประกอบด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ผสมเทียมลำพญากลาง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ เพื่อติดตามผลปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

   

การตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ พื้นที่ปศุสัตว์เขต1 รอบที่1/2564 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ (ผ่านระบบ VDO CONFERENCE)


pic1 26012021วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น นายสัตวแพทย์ประภาส  ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต1 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ พื้นที่ปศุสัตว์เขต1 รอบที่1/2564 (ผ่านระบบVDO CONFERENCE)   ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1  โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังประกอบด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามผลปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

   

การตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ พื้นที่ปศุสัตว์เขต1 รอบที่1/2564 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ (ผ่านระบบ VDO CONFERENCE)

pic1 20012021วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น นายสัตวแพทย์ประภาส  ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต1 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายวิเชียร  จารุเพ็ง ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ เป็นประธาน และผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ พื้นที่ปศุสัตว์เขต1 รอบที่1/2564 (ผ่านระบบVDO CONFERENCE)   ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1  โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังประกอบด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามผลปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน