pic2 24102019สำนักงานปศุสัตว์เขต1 ได้เชิญ ประธาน เลขานุการและคณะทำงานยุทธ์รายชนิดสัตว์ 4 ชนิดสัตว์  (โคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ-แกะ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ร่วมประชุมการจัดทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต1เวลา 09.00น. ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการกองแผนงาน นายอวยชัย ชัยยุทโธ ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ โดยมีนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานในการประชุม

pic1 30092019วันที่ 29 กันยายน 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางรับฟังบรรยายสรุป แนะนำศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  จากนายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และหัวหน้าส่วนราชการศูนย์ราชการฯ ร่วมรับฟังและให้การต้อนรับ ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการฯได้สั่งการให้ประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่าย ในการปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์ราชการฯ เสนอกรมปศุสัตว์เพื่อพิจารณาต่อไป

pic1 2325092019ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2562 นายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธานและวิทยากร บรรยายพิเศษ เรื่องแนวคิดหลักการและขบวนการของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ในคราวประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 แบบบูรณาการ ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก