ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่อยู่หน่วยงาน 80/2 หมู่ 4 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5013177 โทรสาร 02-5013177 หรือ 02-9679700 กด 3 ต่อ 5111