pic2 08112018     เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าหลวง ตรวจติดตาม GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมท่าหลวง จำกัด, ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบโคบาลมิลค์ ในพื้นที่อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 08112018 pic5 08112018
pic3 08112018 pic6 08112018
pic4 08112018 pic7 08112018

pic5 07112018     เมื่อวันที่  7 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอลำสนธิ  ตรวจติดตาม GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ก.น.ช. หนองรี จำกัด, บริษัทส่งเสริมผลิตภัณฑ์นมจำกัดสาขาหนองรี ในพื้นที่อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 07112018 pic2 07112018
pic3 07112018 pic4 07112018

pic1 02112018     ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ออกตรวจประเมินให้คะแนนคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่น และอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปี 2562 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 02112018 pic3 02112018
pic4 02112018

pic1 06112018     เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ตรวจสอบย้อนกลับศูนย์รวบรวมไข่ปศุสัตว์ OK ของศูนย์รวบรวมไข่การุณ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 06112018 pic3 06112018
pic4 06112018 pic5 06112018
pic6 06112018 pic7 06112018

pic1 01112018     เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ออกตรวจประเมินให้คะแนนคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่น และอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 01112018 pic3 01112018
pic4 01112018