pic1 02112018     ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ออกตรวจประเมินให้คะแนนคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่น และอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปี 2562 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 02112018 pic3 02112018
pic4 02112018

pic1 01112018     เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ออกตรวจประเมินให้คะแนนคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่น และอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 01112018 pic3 01112018
pic4 01112018

pic1 31102018     เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกตรวจประเมินให้คะแนนคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่น และอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปี 2562 ในพื้นที่อำเภอหนองแซง และอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 31102018 pic3 31102018
pic4 31102018 pic5 31102018

pic5 01112018     ในวันที่  1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี  ตรวจสอบย้อนกลับศูนย์รวบรวมไข่ปศุสัตว์OK ของห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดมชัยฟาร์ม พระพุทธบาท สระบุรี เลขที่ 34/1 หมู่ที่ 9 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 01112018 pic2 01112018
pic3 01112018 pic4 01112018
pic6 01112018

pic2 30102018     เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกตรวจประเมินให้คะแนนคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่น และอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปี 2562 ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม และอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 30102018 pic3 30102018
pic4 30102018 pic5 30102018
pic6 30102018