pic1 09122020วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้นางสุกัญญา วิเชียรกร ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด  (Chief of Operation) จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2564 เพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน