pic41 10032021เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ และการใช้จ่ายงบประมาณตามภารกิจ งาน/โครงการต่างๆ ของหน่วยงานภูมิภาค ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดปทุมธานี โดยมีนางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม พร้อมทีมงาน ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานราชการ ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ การใช้จ่ายงบประมาณตามภารกิจ งาน/โครงการต่างๆ ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 1 และสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการซักซ้อมความเข้าใจในการขอรับสนับสนุนงบประมาณ งบดำเนินงาน และงบลงทุน และรับฟังปัญหาอุปสรรคความต้องการของหน่วยงานในระดับพื้นที่