photo1 30052024วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 สัตวแพทย์หญิงขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (โปรแกรม Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดปทุมธานี

ภาพข่าวอินโฟกราฟิก