photo4 23052025วันที่ 23 พฤษภาคม  2557 เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ตรวจต่ออายุการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ(GMP) ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง