photo2 23052024วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 สัตวแพทย์​หญิง ขนิษฐา ธิติดิลก​รัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 พร้อมผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมปรับปรุงงานบริการการขอใบอนุญาติเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร ผ่านระบบ e-Movement ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาในการขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักร และแนวทางการพัฒนาระบบ e-Movement ใหม่ร่วมกัน

ภาพข่าวอินโฟกราฟิก