photo2 24052024วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 สัตวแพทย์หญิงขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนาสถานที่ทำงานให้มีความสะอาด น่าอยู่ และ เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ในการดำเนินกิจกรรม 5ส ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ภาพข่าวอินโฟกราฟิก