photo1 24052024วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม งาน Thailand Buffalo Heritage ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2567 ณ เกาะกลาง บึงพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีสัตวแพทย์หญิงขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 นายวีระสันติ ประทุมพล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์บุญฤทธิ์ ทองสม ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และคณะกรรมการดำเนินงาน ภายใต้โครงการ Thailand Buffalo Heritage เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ กิจกรรมประกวดสัตว์ การจัดนิทรรศการ และการประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามความพร้อมบริเวณที่จัดงานฯ ณ เกาะกลาง บึงพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพข่าวอินโฟกราฟิก