photo1 27052024วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 สัตวแพทย์หญิงขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 พร้อมผู้อำนวยการส่วนฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม KM Online หัวข้อ ถอดบทเรียนและกรณีศึกษา การตรวจสอบเชิงพื้นที่ : ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง ถูกระเบียบ ผ่านทาง Facebook Live สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติราชการ การบริหารงาน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านการเงิน การพัสดุ และด้านการประพฤติการปฏิบัติต่อตำแหน่งอำนาจหน้าที่

ภาพข่าวอินโฟกราฟิก