photo1 27052024วันที่ 27 พฤษภาคม 2567  สัตวแพทย์​หญิง ขนิษฐา ธิติดิลก​รัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำระบบ Compartmentalization สำหรับสุกรของประเทศไทย และการปรับปรุงระเบียบการเคลื่อนย้ายสัตว์สุกร โดยมีนายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ เป็นประธานในที่ประชุม