photo1 28052024วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. สัตวแพทย์หญิง ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร โดยการตัดวงจรลูกสุกรทำหมูหัน ปี 2567 และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร โดยการตัดวงจรลูกทำหมูหัน ปี 2567 ระดับพื้นที่ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference โดยมีนายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ควบคุมและบำบัดโรคสัตว์ เป็นประธาน สรุปดังนี้

1. ตามที่กรมปศุสัตว์ได้เปิดรับสมัครเข้าร่วม โครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 9-23 พ.ค.67 ปรากฎว่ามีผู้มาสมัคร 15 ราย แม่สุกร 82,536 ตัว ส่งลูกสุกรได้ 4,126 ตัว/เดือน (ตามโครงการให้ส่งลูกสุกรได้ ฟาร์มละไม่เกิน 5 % ต่อเดือน )หรือ 12,378 ตัว/3 เดือน ซึ่งเป้าหมาย คือ 75,000 ตัว/3 เดือน

2.สมาคมผู้เลี้ยงสุกรมีหนังสือขอขยายเวลา มติที่ประชุมเห็นชอบ (1)ให้ขยายเวลาออกไปถึงวันที่ 31 พ.ค.67 (2)ปศจ.ส่งข้อมูลให้ กสส. และ สมาคมฯในวันที่ 31/5/67 (3)สมาคมจัดสรรสิทธิ แจ้ง กสส.
(4)วันที่ 4/6/67 กสส. เชิญประชุม & มี รอธ.บุญญกฤช เป็นประธาน (5)วันที่ 5/6/67 เริ่มส่งลูกสุกร

3. สมาคมขอปรับแบบฟอร์มหนังสือรับรองสมาชิกฯ มติที่ประชุมเห็นชอบ

4. ประธานมอบเลขานุการ แจ้ง สกม. ให้ปรับปรุงคู่มือ ให้้ป็นปัจจุบัน เช่น ใบประกาศรับสมัคร แบบฟอร์มหนังสือรับรอง(ฉบับปรับปรุง)