photo4 29052024วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 สัตวแพทย์หญิงขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมออกหน่วยโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระพันปีหลวงฯ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วย นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ นายสัตวแพทย์จรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน และนายอำเภอพัฒนานิคม คณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบรี  ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านปศุสัตว์ในการพัฒนาบริการด้านสุขภาพสัตว์ ได้จัดให้มีการดำเนินการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริฯ พื้นที่จังหวัดลพบุรี มีเป้าหมายการออกหน่วยให้บริการในเขตพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี แบ่งเป็นสุนัขและแมว 300 ตัว โคเนื้อและกระบือ 1,000 ตัว แพะและแกะ 500 ตัว โดยมีคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา สัตวแพทย์และนักวิชาการจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค