รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1

OKR2020

รายงาน ณ วันที่ 8  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2562

ผู้รายงาน  นายสมเกียรติ  พอจิตเอื้อสุข

ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล