รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1
OKR2021

รายงาน ณ วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

ผู้รายงาน  นายสมเกียรติ  พอจิตเอื้อสุข

ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล