pic5 12022020วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 นำโดย นายประภาส. ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต  1 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ออกติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงฯ และกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่1/2563) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค ของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาทศูนย์อาหารสัตว์ชัยนาท และด่านกักกันสัตว์ชัยนาท ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท พร้อมลงพื้นที่ เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์รับน้ำนมดิบสหกรณ์การเกษตรไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท