pic26 14122021วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น. นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้นางสุกัญญา  วิเชียรกร ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีหัวข้อการประชุมเกี่ยวกับ แนวทางการขับเคลื่อนระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารภาคกลาง โครงการอาหารปลาสวยงาม, การยกระดับอุตสาหกรรมเกลือทะเล, โครงการเกษตรอัจฉริยะด้วยฐานข้อมูลที่แม่นยำ และแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารภาคกลาง (การเชื่อมโยงนวัตกรรมการเกษตรร่วมกับศูนย์ AIC ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง จังหวัดกาญจนบุรี สินค้าเชื่อมโยง"อินทผลัม"