pic23 1718012022เมื่อวันที่ 17 และ18 มกราคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีตรวจติดตามระบบ GMP ศูนย์รวบรวมนำ้นมดิบในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 5 ศูนย์ ดังนี้

1.สหกรณ์โคนมมวกเหล็กจำกัด(ศูนย์มิตรภาพ) 
2.สหกรณ์โคนมปศุสัตว์วิหารแดงจำกัด
3.บริษัทส่งเสริมผลิตภัณฑ์นมจำกัดสาขาซับสนุ่น                     
4.บริษัทกลุ่มพัฒนาโคนมซับสนุ่นจำกัด                                           
5.บริษัทซับขามทีดีแดรี่ฟาร์มจำกัด

pic11 19012022เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565  นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต1 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ และผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ รอบที่1/2565 โดยมีประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้
1. งานนโยบายตามคำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 951/2564
2. งานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ/ด้านสุขภาพสัตว์/ ด้านมาตรฐานสินค้า/ งานด้านส่งเสริมฯ และงานด้านยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ
3.ติดตามการจัดตั้ง War Room ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Africa Swine Fever:ASF) 4.เตรียมความพร้อมในการในเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้หวัดนก (H5N6)
5.ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ได้สั่งการให้จนท.เร่งสำรวจข้อมูล จำนวนสุกร ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์สั่งการ
โดยมี หัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ/ผอ.ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ผสมเทียมลำพญากลาง/ผอ.ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์/หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ลพบุรีและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมให้ข้อมูลในประเด็นติดตามผลการปฏิบัติงานฯ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

pic2 17012022เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565  นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต1 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ และผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ รอบที่1/2565 โดยมีประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้
1. งานนโยบายตามคำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 951/2564
2. งานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ/ด้านสุขภาพสัตว์/ ด้านมาตรฐานสินค้า/ งานด้านส่งเสริมฯ และงานด้านยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ
3. ประเด็นปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน
โดยมี นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัมปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง หัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมให้ข้อมูลในประเด็นติดตามผลการปฏิบัติงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง

pic10 18012022เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต1 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ และผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ รอบที่1/2565 โดยมีประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้

1. งานนโยบายตามคำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 951/2564
2. งานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ/ด้านสุขภาพสัตว์/ ด้านมาตรฐานสินค้า/ งานด้านส่งเสริมฯ และงานด้านยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ
3.ติดตามการจัดตั้ง War Room ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Africa Swine Fever:ASF) 4.เตรียมความพร้อมในการในเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้หวัดนก (H5N6)
โดยมี นายบุญฤทธิ์ ทองสม ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท หัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท/หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ชัยนาทและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมให้ข้อมูลในประเด็นติดตามผลการปฏิบัติงานฯ ผ่านระบบ Video Conference (ZOOM)

sbr11 13012022ในวันที่ 13 มกราคม 2565 นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต1 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ และผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ รอบที่1/2565 โดยมีประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้
1. งานนโยบายตามคำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 951/2564
2. งานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ/ด้านสุขภาพสัตว์/ ด้านมาตรฐานสินค้า/ งานด้านส่งเสริมฯ และงานด้านยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ
3. ประเด็นปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน

โดยมี นายชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี หัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ /ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ฯ/หัวหน้าสถานีทดสอบสมรรถภาพฯ/หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สระบุรี /ผู้แทนศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมให้ข้อมูลในประเด็นติดตามผลการปฏิบัติงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี