pic1 21102565เมื่อที่ 21 ตุลาคม 2565 นางขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง นางศศิธร กาหลง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง นายวิเชียร จารุเพ็งผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ นายสุชาติ ยี่สาคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ จากกองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง และปศุสัตว์อำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมกันออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมด้วยจิตอาสา และกู้ภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลืออพยพสัตว์ ดูแลสุขภาพสัตว์ สำรวจความเสียหายตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมสนับสนุน ถุงยังชีพ 40 ชุด น้ำดื่ม 40 โหล แร่ธาตุก้อน เวชภัณฑ์ รวมทั้งมอบเงินสดในนามมูลนิธิปศุสัตว์พัฒนาสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร รวม 10,500 บาท พร้อมทั้งจัดหาที่พักสัตว์เลี้ยง ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น โดยนายกอบจ.อ่างทอง เป็นผู้สนับสนุนสถานที่ ให้สุนัข จำนวน 50 ตัว และ แมว จำนวน 98 ตัว ด่านกักกันสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 สนับสนุนแผงเหล็ก และกรงสุนัข กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการสนับสนุนกรงแมว ให้แก่สัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

สรุป เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือดูแลและอพยพสัตว์ รวมจำนวน เกษตรกร 5 ราย เป็น โค 8 ตัว แพะ 53 ตัว สุนัข 50 แมว 98 ตัว สัตว์ปีก 200,000 ตัว