pic2 20072022เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565  สำนักงานปศุสัตว์เขต1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตโคนมเพื่อรองรับ FTA สำหรับเกษตรกรรายย่อย และโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการฟาร์มเกษตรกรโคนมรองรับผลกระทบความตกลงการค้าเสรี (FTA) สำหรับฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่ ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์คกนช.หนองรี จำกัด ตำบลหนองรีอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี