pic2 08032021เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต1  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตรวจสอบปัสสาวะสุกรและอาหารสุกรจากฟาร์มสุกรเบื้องต้นเพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง และสารต้องห้ามในอาหารสุกรในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรถยนต์เคลื่อนที่และตรวจติดตามฟาร์ม GAP ไก่ไข่ ฟาร์มดอกเตอร์เอ้กส์  อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา