pic5 30062021เมื่อวันที่ 30 มิถุนาย น2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบข้อมูลการกระจายลูกไก่เนื้อพ่อแม่พันธุ์ ของบริษัทซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ฟาร์มเขาตำบล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี