pic11 19012022เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565  นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต1 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ และผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ รอบที่1/2565 โดยมีประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้
1. งานนโยบายตามคำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 951/2564
2. งานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ/ด้านสุขภาพสัตว์/ ด้านมาตรฐานสินค้า/ งานด้านส่งเสริมฯ และงานด้านยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ
3.ติดตามการจัดตั้ง War Room ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Africa Swine Fever:ASF) 4.เตรียมความพร้อมในการในเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้หวัดนก (H5N6)
5.ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ได้สั่งการให้จนท.เร่งสำรวจข้อมูล จำนวนสุกร ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์สั่งการ
โดยมี หัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ/ผอ.ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ผสมเทียมลำพญากลาง/ผอ.ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์/หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ลพบุรีและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมให้ข้อมูลในประเด็นติดตามผลการปฏิบัติงานฯ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี