pic23 1718012022เมื่อวันที่ 17 และ18 มกราคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีตรวจติดตามระบบ GMP ศูนย์รวบรวมนำ้นมดิบในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 5 ศูนย์ ดังนี้

1.สหกรณ์โคนมมวกเหล็กจำกัด(ศูนย์มิตรภาพ) 
2.สหกรณ์โคนมปศุสัตว์วิหารแดงจำกัด
3.บริษัทส่งเสริมผลิตภัณฑ์นมจำกัดสาขาซับสนุ่น                     
4.บริษัทกลุ่มพัฒนาโคนมซับสนุ่นจำกัด                                           
5.บริษัทซับขามทีดีแดรี่ฟาร์มจำกัด