pic32 20012022เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต1 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ และผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ รอบที่1/2565 โดยมีประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้
1. งานนโยบายตามคำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 951/2564
2. งานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ/ด้านสุขภาพสัตว์/ ด้านมาตรฐานสินค้า/ งานด้านส่งเสริมฯ และงานด้านยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ
3. ติดตามการปฎิบัติงานการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Africa Swine Fever:ASF) 4.เตรียมความพร้อมในการในเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้หวัดนก (H5N6)
5. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ได้สั่งการให้จนท.เร่งสำรวจข้อมูลจำนวนสุกร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์สั่งการ  โดยมี หัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ/ปศุสัตว์อำเภอฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรีและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมให้ข้อมูลในประเด็นติดตามผลการปฏิบัติงานฯ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี