pic1 27012022เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.30 เป็นต้นไป นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเขต ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่จังหวัดในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เสนอของบประมาณ มีความสอดคล้องและบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในเขต ส่งผลให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะทำงานจากหน่วยงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 เข้าร่วมประชุม