pic6 1415032022เมื่อวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลพบุรี  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหันคา เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ปี 2565 จากพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดชัยนาทได้แก่ฟาร์มคุณรัตนาภรณ์ คชสีห์ สังกัดศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมโคกตูม และคุณนินันญา สิทธิอินทร สังกัดศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์การเกษตรไพรนกยูง จำกัด ให้คำแนะนำ พัฒนาปรับปรุงฟาร์มอก่เกษตรกร เตรียมความพร้อมประกวดเป็นเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ดีเด่นปี 2565 ทั้งนี้ ได้เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรคุณหนูจวน ทนชั่งยา คุณวิจิตร ทนชั่งยา ให้คำแนะนำด้านการจัดการอาหารหยาบข้น และบำรุงระบบสืบพันธุ์โคนม ฟาร์มคุณสายัญ โกช่วย และคุณสมบุญ นาคแจ้ง ให้คำแนะนำการจัดการด้านสุขศาสตร์การรีดนม เนื่องจากเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ เกษตรกรถูกตัดราคาน้ำนมดิบจากปัญหาด้านคุณภาพน้ำนมและด้านความสะอาดของน้ำนมดิบ