pic6 26042022เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าหลวง เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรโคนมที่ได้รับคัดเลือกให้เกษตรกร Key farm ประจำปี 2565 จากพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฟาร์มคุณวิราวรรณ กลิ่นอุบล (ทอง-ละอองฟาร์ม) สังกัดศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์โคนมท่าหลวง จำกัด ซึ่งกิจกรรมพัฒนาระบบโคนม มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนาระบบโคนมในระดับฟาร์ม (Key Farm) และระดับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ, เป็นแบบอย่างแนวทางที่ดีในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนม นำความรู้เทคโนโลยีที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงฟาร์มตนเองให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถเป็นแหล่งสาธิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงได้ ในการนี้ส่วนส่งเสริมฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเเละปศุสัตว์อำเภอร่วมพูดคุย วางแผนการจัดกิจกรรมกับเกษตรกรเเละเตรียมความพร้อมของฟาร์มเพื่อจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในเดือนมิถุนายน 2565 ต่อไป