pic11 27042022เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรโคนมที่ได้รับคัดเลือกให้เกษตรกร Key farm ประจำปี 2565 จากพื้นที่จังหวัดสระบุรี ฟาร์มคุณกรวิชย์ สงวนวงศ์วิจิตร สังกัดศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด เป็นฟาร์มโคนมที่ใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดการฟาร์ม โดยใช้ Collor censor ตรวจจับกิจกรรมของโคนม เช่น การเป็นสัด %การเคี้ยวเอื้อง %การป่วย เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมพัฒนาระบบโคนม มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนาระบบโคนมในระดับฟาร์ม (Key Farm) และระดับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ, เป็นแบบอย่างแนวทางที่ดีในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนม นำความรู้เทคโนโลยีที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงฟาร์มตนเองให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถเป็นแหล่งสาธิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงได้ ในการนี้ส่วนส่งเสริมฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมพูดคุย วางแผนการจัดกิจกรรมกับเกษตรกรเเละเตรียมความพร้อมของฟาร์มเพื่อจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในเดือนมิถุนายน 2565 ต่อไป