pic2 28042022เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท  เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรโคนมที่ได้รับคัดเลือกให้เกษตรกร Key farm ประจำปี 2565 จากพื้นที่จังหวัดชัยนาท นายกฤตไชย คุ้มม่วง ที่ได้คัดเลือกเกษตรกร Key farm มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนาระบบโคนมในระดับฟาร์ม (Key Farm) และระดับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ, เป็นแบบอย่างแนวทางที่ดีในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนม นำความรู้เทคโนโลยีที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงฟาร์มตนเองให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถเป็นแหล่งสาธิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงได้ ในการนี้ส่วนส่งเสริมฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมพูดคุย วางแผนการจัดกิจกรรมกับเกษตรกรเเละเตรียมความพร้อมของฟาร์มเพื่อจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในเดือนมิถุนายน 2565 ต่อไป