pic1 05052022เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ จัดการอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์  มีผู้เข้าอบรม จำนวน 29 ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการฟาร์มจิ้งหรีด 11 ราย ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร 4 ราย และผู้ประกอบการฟาร์มไก่เนื้อ 14 ราย โดยมีสพ.ญ.กัญยา อาษายุทธ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เป็นวิทยากรในการอบรมฯ