pic11 28042022เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565  สำนักงานปศุสัตว์เขต1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง  ตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องGMPโรงคัดไข่เป็ด บริษัท เจริญผลพัฒนา 18 จำกัด ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง